Rossi's Scientific Failure in Seven Steps
(Swedish)
Översättning Till Svenska: Helen Sheppard/Peter Ekström

Back to Investigation Summary

Rossi's Vetenskapliga Misslyckande I Sju Steg

Utlagt 7 augusti 2011 av Steven B. Krivit

[Publiceringsrätten till denna artikel tillhör New Energy Times . Det är tillåtet att reproducera artikeln oförändrad och i sin helhet under förutsättning att detta meddelande och publiceringsinformationen finns med.]

Andrea Rossi är upphovsman till en apparat han kallar Energikatalysator eller E-Cat tillsammans med Sergio Focardi, professor emeritus vid Bologna Universitet, och Giuseppe Levi, professor vid samma universitet vid Institutionen för fysik. De tre hävdar att de konstruerat en apparat för lågenergikärnreaktioner (LENR, low-energy nuclear reactions) som producerar utomordentligt stor mängd överskottsvärme. Rossi har marknadsfört idén som en kommersiell produkt som snart kan vara tillgänglig. En komplett lista av New Energy Times rapportering om detta finns här .

Rossigruppens första påstående om nettoenergi baserades på övertygelsen att i stort sett allt kylvatten som leds in förångas till vattenånga. Gruppen hade två olika mätmetoder att välja mellan:

Metod 1 var att utföra kondenserande kalorimetri för att mäta överskottsvärmen direkt. Gruppen gjorde dock inga sådana mätningar. Egenskaperna hos ångan som släpptes ut i experimenten från den 14 juni och den 28 april 2011 är i överensstämmelse med en mycket lägre värmeeffekt än vad gruppen hävdade.

Metod 2, som gruppen försökte använda, var att bevisa att inget icke förångat vatten fanns kvar i apparaten. Med denna metod var det nödvändigt att kontrollera två saker. För det första var det nödvändigt att mäta ångans kvalitet för att bekräfta att det inte fanns vatten i flytande form kvar som små droppar. De använde emellertid mätutrustning som enligt tillverkaren inte var avsedd eller lämplig för mätning av ångkvalitet. Utrustningen var avsedd för att mäta luftfuktigheten. Gruppen behövde även kontrollera att flyttande vatten inte lämnade utrustningen och rann ner i avloppet. De försökte inte ens kontrollera detta.

Således hade gruppen inga pålitliga mätningar av värmeeffekten eller kvaliteten på den producerade ångan på vilket de kunde basera sitt uppseendeväckande påstående om energiutvecklingen.

Gruppen genomförde ett experiment under vattnets kokpunkt, men de har inte skrivit, och tänker inte skriva, någon rapport om resultaten från detta experiment.

De sju stegen

1. Rossigruppens extraordinära påstående om energiutvecklingen
Rossigruppens primära påstående om utvecklad energi var baserat på det faktum att i princip allt vatten som tas in i systemet förångas.

2. Videoinspelningar av producerad ånga
Egenskaperna hos ångan ut ur apparaten observerade under experimenten den 14 juni och 28 april 2011 är konsistenta med ett innehåll av ansenliga mängder icke förångat vatten. Detta betyder att det i experimenten producerades mycket mindre värme än vad gruppen hävdade.

3. Förekomst av icke förångat vatten i apparatens utlopp
- Vatten kan lämna apparaten i flytande form genom avloppsslangen.
- Vatten kan lämna apparaten som små droppar, vilket försämrar ångans kvalitet.

4. Ingen kondenserande kalorimetri för att mäta värmeeffekten direkt (metod 1)
Inga mätningar gjordes med kondenserande kalorimetri för att mäta värmeproduktionen direkt.

5.  Påståenden om ångkvalitetsmätningar (metod 2)
Rossis grupp påstod att de hade mätt ångans kvalitet noggrant. Kemisten som anlitades för att göra dessa mätningar använde inte utrustning som var konstruerad eller lämplig för mätningar av ångkvalitet. Gruppen borde också kontrollerat att flytande vatten inte rann ut från apparaten och genom avloppsslangen. De gjorde inga försök att kontrollera detta, och därför är mätningar på ångans kvalitet irrelevanta.

6. Utrustning som användes i försök att mäta ångans kvalitet (metod 2)
- Fråga till tillverkaren: ”Vad har denna utrustning för kapacitet för att mäta ångkvalitet?”
- Svar; ”Ingen, den är inte lämplig för ångkvalitetsmätningar.”

7. Slutsats utan nödvändiga experimentella fakta
Eftersom gruppen
a) inte gjorde några mätningar med kondenserande kalorimetri,
b) använde utrustning som inte var lämplig för mätning av ångkvalitet,
c) ej kontrollerade att flytande vatten inte lämnade utrustningen genom avloppsslangen och
d) inte skrev någon vetenskaplig rapport om ett experiment som gjordes under kokpunkten för vatten,
hade den inga kvantitativa fakta om varken mängden ånga som producerades eller dess kvalitet.

Som resultat kunde gruppen inte veta ens storleksordningen på den energi som producerades.

Som i alla naturvetenskapliga påståenden, ligger bevisbördan hos den som gör påståendet.

[Red. Anmärkning: detta dokument uppdaterades den 9 augusti 2011 för att klargöra de två mätmetoderna som använts.]